ศาลจังหวัดปทุมธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ส่วนคลัง-หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
01-หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 2. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 3. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 20 มิถุนายน 2559
 4. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2559
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 มิถุนายน 2559
 6. ทีดี อิงค์เจ็ท 28 มิถุนายน 2559
 7. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 15 กรกฎาคม 2559
 8. 27 กรกฎาคม 2559 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 9. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 10. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 11. 5 กันยายน 2559 - บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 12. 5 กันยายน 2559 - บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 13. 5 กันยายน 2559 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 14. 12 กันยายน 2559 - บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 15. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)
 16. 19 กันยายน 2559 -บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 17. 19 กันยายน 2559 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 18. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ฟ้าใสคลีนนิ่ง จำกัด
 19. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 20. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 21. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 22. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 23. 20 ธันวาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 24. 20 มกราคม 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 25. 20 มกราคม 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 26. 20 มกราคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 27. 31 มกราคม 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 28. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ซ๊โอแอล จำกัด(มหาชน)
 29. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 30. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 31. 16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 32. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 33. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 34. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 35. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 36. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ร้านรุ่งเรืองเจริญเฟอร์นิเจอร์
 37. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซีย ไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 38. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 39. 01 มีนาคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 40. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
 41. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 42. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 43. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 16 มิถุนายน 2560
 44. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด 16 มิถุนายน 2560
 45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 46. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 47. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 23 มีนาคม 2559
 48. บริษัท ตากสินอรุณ จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2559
 49. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 21 มีนาคม 2559
 50. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2559
 51. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2560
 52. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 8 มีนาคม 2560
 53. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 8 มีนาคม 2560
 54. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 55. บริษัท ตากสินอรุณ จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 56. บริษัท พัฒนาราชา จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 57. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 58. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 59. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2560
 60. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 กันยายน 2560
 61. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 4 กันยายน 2560
 62. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2560
 63. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2560
 64. บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2560
 65. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 กันยายน 2560
 66. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 กันยายน 2560 (2)
 67. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กันยายน 2560
 68. บริษัท พัฒนราชา จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 69. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 70. บริษัท ตากอรุณสิณ จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560 (2)
 71. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 72. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 73. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 25 กันยายน 2560
 74. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 75. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 76. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 77. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2560
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบรวม)
 1. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 21/05/2561)
 2. บริษัท พัฒนราชา จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 14/06/2561)
 3. บริษัท เจ พี แฟมิลี่โฟน จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 25/09/2560)
 4. ทีดี อิงค์เจ็ท (ปรับปรุงเมื่อ 28/06/2559)
 5. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) (ปรับปรุงเมื่อ 18/05/2561)
 6. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 21/05/2561)
 7. บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 14/09/2560)
 8. บริษัท ฟ้าใสคลีนนิ่ง จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 19/09/2559)
 9. ร้านรุ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ (ปรับปรุงเมื่อ 27/02/2560)
 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส (ปรับปรุงเมื่อ 14/06/2561)
 11. บริษัท เอเชียไลฟ์ซัคเซส จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 14/06/2561)
 12. บริษัท วี.อาร์.พี. แอดวานซ์ จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 10/05/2561)
 13. ร้านป๋องครีเอทีพ(ปรับปรุงเมื่อ 02/05/2561)
 14. หจก.เจ.ที.ซี.ซัพพลาย (ปรับปรุงเมื่อ 24/05/2561)
ประกาศ
ประกาศ
 1. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลา ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 2. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
 3. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลา ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
 4. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 5. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขายดทอดตลาดพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน ๗๓ ราชการ
 6. (ยกเลิก)ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปทุมธษนีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 9. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการตามระเบียบของที่่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วย การพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๙ นาฬิกา นายนฤพาน สุรำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 66
กพ945/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ947/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ961/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ963/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ964/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ969/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
คจ273/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
คจ289/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
คจ332/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ถ1/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ1414/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ2833/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ2840/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ3149/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
ผบ3150/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
ผบ3403/2561
สืบพยานโจทก์หรือถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3512/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3571/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ3585/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3602/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
ผบ3676/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3801/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ3802/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ3803/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ3804/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3805/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3835/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ5160/2559
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ121/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ276/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ388/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ407/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
พ540/2560
ไต่สวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 01:00
ม106/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลยหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 01:00
ม358/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ127/2561
นัดฟังคำพิพากษาหรือฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ134/2555
นัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
อ1434/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ1455/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ1456/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ1457/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ1458/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ1459/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ1460/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ1522/2558
ฟังผลการชำระเงินหรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:30
อ1811/2555
นัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
อ210/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ2109/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 09:30
อ2258/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ2891/2554
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ3268/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3286/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3308/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3310/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3340/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3393/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3394/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3395/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3396/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3397/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3398/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ3400/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ503/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ804/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:30
อ805/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:30
อ913/2555
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30