ศาลจังหวัดปทุมธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ส่วนคลัง-หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
01-หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 2. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 3. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 20 มิถุนายน 2559
 4. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2559
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 มิถุนายน 2559
 6. ทีดี อิงค์เจ็ท 28 มิถุนายน 2559
 7. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 15 กรกฎาคม 2559
 8. 27 กรกฎาคม 2559 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 9. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 10. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 11. 5 กันยายน 2559 - บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 12. 5 กันยายน 2559 - บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 13. 5 กันยายน 2559 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 14. 12 กันยายน 2559 - บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 15. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)
 16. 19 กันยายน 2559 -บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 17. 19 กันยายน 2559 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 18. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ฟ้าใสคลีนนิ่ง จำกัด
 19. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 20. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 21. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 22. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 23. 20 ธันวาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 24. 20 มกราคม 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 25. 20 มกราคม 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 26. 20 มกราคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 27. 31 มกราคม 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 28. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ซ๊โอแอล จำกัด(มหาชน)
 29. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 30. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 31. 16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 32. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 33. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 34. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 35. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 36. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ร้านรุ่งเรืองเจริญเฟอร์นิเจอร์
 37. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซีย ไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 38. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 39. 01 มีนาคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 40. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
 41. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 42. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 43. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 16 มิถุนายน 2560
 44. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด 16 มิถุนายน 2560
 45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 46. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 47. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 23 มีนาคม 2559
 48. บริษัท ตากสินอรุณ จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2559
 49. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 21 มีนาคม 2559
 50. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2559
 51. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2560
 52. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 8 มีนาคม 2560
 53. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 8 มีนาคม 2560
 54. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 55. บริษัท ตากสินอรุณ จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 56. บริษัท พัฒนาราชา จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 57. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 58. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 59. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2560
 60. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 กันยายน 2560
 61. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 4 กันยายน 2560
 62. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2560
 63. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2560
 64. บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2560
 65. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 กันยายน 2560
 66. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 กันยายน 2560 (2)
 67. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กันยายน 2560
 68. บริษัท พัฒนราชา จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 69. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 70. บริษัท ตากอรุณสิณ จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560 (2)
 71. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 72. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 73. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 25 กันยายน 2560
 74. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 75. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 76. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 77. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2560
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบรวม)
 1. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 21/05/2561)
 2. บริษัท พัฒนราชา จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 14/06/2561)
 3. บริษัท เจ พี แฟมิลี่โฟน จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 25/09/2560)
 4. ทีดี อิงค์เจ็ท (ปรับปรุงเมื่อ 28/06/2559)
 5. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) (ปรับปรุงเมื่อ 18/05/2561)
 6. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 21/05/2561)
 7. บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 14/09/2560)
 8. บริษัท ฟ้าใสคลีนนิ่ง จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 19/09/2559)
 9. ร้านรุ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ (ปรับปรุงเมื่อ 27/02/2560)
 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส (ปรับปรุงเมื่อ 14/06/2561)
 11. บริษัท เอเชียไลฟ์ซัคเซส จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 14/06/2561)
 12. บริษัท วี.อาร์.พี. แอดวานซ์ จำกัด (ปรับปรุงเมื่อ 10/05/2561)
 13. ร้านป๋องครีเอทีพ(ปรับปรุงเมื่อ 02/05/2561)
 14. หจก.เจ.ที.ซี.ซัพพลาย (ปรับปรุงเมื่อ 24/05/2561)
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

     ด้วยศาลจังหวัดปทุมธานี ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ด้วยเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและคู่ความที่มีอรรถคดี ซึ่งในการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ดังนี้      ๑. การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR code      ๒. การชำระด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย จำกัด      ๓. การชำระด้วยบัตรเดบิตของธนาคารอื่น (ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู็ชำระเงินร้อยละ ๑ ของยอดเงินที่ชำระ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอชำระเงินได้ที่ช่องการชำระเงินของศาลจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 58
กพ198/2560
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
กพ200/2560
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
กอ18/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
คจ105/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคม เวลา 9.00 น.
คจ106/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคม เวลา 9.00 น.
คจ116/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคม เวลา 13.30 น.
คจ117/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคม เวลา 13.00 น.
คจ124/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคม เวลา 13.30 น.
คจ126/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคม เวลา 14.00
คจ155/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคม เวลา 9.00 น.
ผบ1363/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1364/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1366/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1414/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ149/2559
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ1819/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1820/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1852/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30-20.30
ผบ1853/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1854/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1855/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30-20.30
ผบ1856/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30-20.30
ผบ1857/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30-20.30
ผบ1858/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30-20.30
ผบ1859/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30-20.30
ผบ1860/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30-20.30
ผบ1861/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30-20.30
ผบ1862/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30-20.30
ผบ1863/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30-20.30
ผบ1864/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30-20.30
ผบ1900/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30-20.30
ผบ1925/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30-20.30
ผบ293/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ4049/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ4604/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ5158/2559
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ5160/2559
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ5418/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ5774/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.15
ผบ61/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ283/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09.00-16.30
พ345/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ569/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09.00-16.30
ม196/2559
นัดฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม327/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ม356/2559
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09.30
อ1273/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ1298/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ1679/2561
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ1940/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ2853/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09.00-12.00
อ2855/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09.00-16.30
อ2868/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ2882/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09.00-16.30
อ434/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ435/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ66/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09.00-16.30
อ800/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.