ศาลจังหวัดปทุมธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ส่วนคลัง-หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
01-หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 2. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 3. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 4. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 20 มิถุนายน 2559
 5. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2559
 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 มิถุนายน 2559
 7. ทีดี อิงค์เจ็ท 28 มิถุนายน 2559
 8. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 15 กรกฎาคม 2559
 9. 27 กรกฎาคม 2559 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 10. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 11. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 12. 5 กันยายน 2559 - บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 13. 5 กันยายน 2559 - บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 14. 5 กันยายน 2559 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 15. 12 กันยายน 2559 - บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 16. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)
 17. 19 กันยายน 2559 -บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 18. 19 กันยายน 2559 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 19. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ฟ้าใสคลีนนิ่ง จำกัด
 20. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 21. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 22. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 23. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 24. 20 ธันวาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 25. 20 มกราคม 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 26. 20 มกราคม 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 27. 20 มกราคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 28. 31 มกราคม 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 29. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ซ๊โอแอล จำกัด(มหาชน)
 30. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 31. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 32. 16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 33. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 34. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 35. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 36. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 37. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ร้านรุ่งเรืองเจริญเฟอร์นิเจอร์
 38. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซีย ไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 39. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 40. 01 มีนาคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 41. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
 42. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 43. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 44. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 16 มิถุนายน 2560
 45. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด 16 มิถุนายน 2560
 46. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 47. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 48. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 23 มีนาคม 2559
 49. บริษัท ตากสินอรุณ จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2559
 50. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 21 มีนาคม 2559
 51. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2559
 52. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2560
 53. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 8 มีนาคม 2560
 54. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 8 มีนาคม 2560
 55. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 56. บริษัท ตากสินอรุณ จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 57. บริษัท พัฒนาราชา จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 58. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 59. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 60. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2560
 61. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 กันยายน 2560
 62. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 4 กันยายน 2560
 63. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2560
 64. บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2560
 65. บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2560
 66. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 กันยายน 2560
 67. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 19 กันยายน 2560 (2)
 68. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กันยายน 2560
 69. บริษัท พัฒนราชา จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 70. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 71. บริษัท ตากอรุณสิณ จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560 (2)
 72. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2560
 73. บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด วันที่ 25 กันยายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)