ศาลจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปทุมธานีร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ศาลจังหวัดปทุมธานีร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายอนันต์ ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานีร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นที่หนึ่ง รุ่นที่ ๑๘ (TO BE NUMBER ONE CAMP) ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ถนนปทุม-เสนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


เอกสารแนบ